Czy doszło do nieprawidłowości podczas przygotowania i przeprowadzenia wyborów w Tarłowie? Sprawę bada prokuratura. Postępowanie w zakresie wątku wójta gminy śledczy wznawiają po interwencji Senatora Włosowicza.

7 grudnia 2015 roku na wniosek grupy mieszkańców gminy Tarłów Senator Jacek Włosowicz zwrócił się do Prokuratora Okręgowego w Kielcach o rozważenie zasadności przeprowadzenia kontroli akt postępowania Prokuratury Rejonowej w Staszowie w przedmiocie rozpoznania zawiadomienia dotyczącego możliwości popełnienia przestępstw przeciwko wyborom samorządowym w 2014 roku.

Pismo parlamentarzysty zostało skierowane do śledczych z wniosku przedstawicieli KWW Lecha Wąsika.

Do działań wyczerpujących znamiona popełnienia przestępstwa, zdaniem wnoszących o interwencję, miało dojść w okresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów na urząd wójta gminy Tarłów.

W skierowanej w dn. 17 marca 2016 roku do Senatora odpowiedzi Prokuratura Okręgowa w Kielcach wskazała „na ujawniony brak końcowej decyzji procesowej” względem wójta gminy. W związku z powyższym do konwalidowania stwierdzonego uchybienia została wezwana Prokuratura Rejonowa w Staszowie.

Obecnie postępowanie prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową Kielce – Zachód w Kielcach.

W sprawie wyborów w Tarłowie Senator Jacek Włosowicz wystąpił także do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o zainicjowanie procedury kontroli akt sądowych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Powyższe spowodowane było niejasną sytuacją gdzie Sąd Okręgowy w Kielcach uchylił wcześniejsze postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach, który wskazał na nieprawidłowości w fazie przygotowania i przeprowadzenia wyborów na urząd wójta gminy Tarłów i nakazał ich powtórzenie.

Kontrola akt przez Prezesa Sądu Apelacyjnego nie wykazała nieprawidłowości. Postępowanie karne natomiast, po skutecznej interwencji Senatora, pozostaje w toku w zakresie w jakim ujawniony został brak końcowej decyzji procesowej.