Rok aktywnej pracy Senatora Jacka Włosowicza i Posła Zbigniewa Ziobro na rzecz mieszkańców świętokrzyskiego.

zz-konferencja

12 listopada 2015 roku rozpoczęło działalność Biuro Poselsko-Senatorskie Posła na Sejm RP Zbigniewa Ziobro i Senatora RP Jacka Włosowicza.

Do dnia 21 października do biura parlamentarzystów wpłynęły 1472 listy, z czego 562 stanowiły wnioski o interwencję, natomiast 517 pism to dotychczasowe odpowiedzi na podjęte wystąpienia w zgłaszanych do posła i senatora sprawach.

Pozostała część korespondencji związana jest z codzienną pracą parlamentarzystów: zaproszenia, sprawy administracyjne, inne jak wnioski o interwencje pisma.

Do dnia 21 października 2016 roku z Biura Poselsko-Senatorskiego Zbigniewa Ziobro i Jacka Włosowicza podjętych zostało łącznie  526 interwencji, bądź pisemnych wystąpień. 36 spraw zgłoszonych do biura pozostaje obecnie w rozpoznaniu.

Spośród 562 wniosków o interwencje 438 z nich zgłoszonych zostało przez mieszkańców województwa świętokrzyskiego, natomiast 124 wnioski to prośby o interwencję mieszkańców spoza regionu.

Co istotne, w 90% ze spraw zgłaszanych do biura parlamentarzystów dotyczą działalności prokuratur bądź sądów.

46 ze zgłoszonych spraw jest w szczególnym zainteresowaniu biura. Są to sprawy istotne ze względu na powagę podnoszonych zarzutów, funkcjonariuszy publicznych, których dotyczą zgłaszane zarzuty bądź też sprawy te są istotne ze względu na ważny interes społeczny. W tym zakresie sporządzony został tabelaryczny wykaz: opis zgłoszonej sprawy, powód podjętej interwencji, data nadania pierwszego pisma w sprawie, adresat wystąpienia, jednostka prokuratury-inny organ, której dotyczy sprawa będąca przedmiotem interwencji, data otrzymania odpowiedzi w sprawie, organ udzielający odpowiedzi, udzielona odpowiedź-ewentualnie wykazane uchybienia.

Materiały, dokumenty czy relacje osób, które zwróciły się z prośbą o zainteresowanie tymi sprawami po szczegółowej analizie podjętej przez prawników z tut. biura każdorazowo zostały skierowane z wnioskami o interwencję do odpowiednich jednostek prokuratur bądź Ministerstwa Sprawiedliwości.

W tut. biurze przyjęta została zasada pisemnej odpowiedzi na każdą z wniesionych próśb o interwencję do parlamentarzystów. W przypadku gdy po dokonanej analizie prawnej zapada decyzja, iż w konkretnej sprawie brak jest podstaw do interwencji w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora to wtedy każdorazowo dana sprawa zostaje przekazana wraz z pisemnym wnioskiem do odpowiednich organów, z prośbą o stosowne rozpoznanie i  udzielenie odpowiedzi wnioskodawcy.

90% interwencji z Biura Posła Zbigniewa Ziobro i Senatora Jacka Włosowicza kierowanych jest do Ministerstwa Sprawiedliwości bądź Prokuratury.

Biuro prowadzi zestawienia w formie papierowej i elektronicznej. Zestawienia te dotyczą:

  1. Zgłaszanych osobiście bądź pisemnie do biura spraw,
  2. Podejmowanych interwencji i pisemnych wystąpień,
  3. Zestawienia spraw istotnych ze względu na ważny interes społeczny,
  4. Dyżurów prawnych, zgłaszanych problemów i w ślad za tym podejmowanych interwencji.

Od dnia 1 grudnia 2015 roku przy Biurze Poselsko-Senatorskim rozpoczęło działalność Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych.

Do dnia 21 października 2016 roku w kieleckim biurze parlamentarzystów oraz w biurze filialnym w Końskich z bezpłatnej pomocy prawnej skorzystało 731 osób. W tym zakresie prowadzony jest odrębny rejestr.