Kontrola działań organów ścigania w sprawie wynoszenia policyjnych dokumentów.

zz-konferencja

W dniu 16 lutego br. Senator Jacek Włosowicz skierował pisemną interwencję do Prokuratora Krajowego w sprawie opisywanej przez dziennik Gazeta Wyborcza w artykule „Policjant wynosił dokumenty, jego była żona ma teraz problemy”, a dotyczącej przechowywania dokumentacji z akt policyjnych w miejscu do tego nie przeznaczonym.

Z prośbą o interwencję zgłosiła się do Biura Posła na Sejm RP Zbigniewa Ziobro i Senatora RP Jacka Włosowicza mieszkanka Starachowic, której sprawa opisana została przez kielecki dziennik.

Relacja pokrzywdzonej, analiza przedłożonych przez wnioskodawczynię dokumentów oraz lektura w/w. artykułu prasowego skutkowała zasadnością dla postawienia podstawowych pytań w sprawie:

  1. Kto i z jakich powodów wynosił dokumentację z akt policyjnych, o której mowa w artykule prasowym ?
  2. Jakiego okresu czasu dotyczyła przedmiotowa dokumentacja ? (według relacji medialnej stanowiła ona dokumentację z lat od roku 2006 do roku 2015),
  3. Wykazanie spraw, których dokumenty z akt policyjnych odnalezione zostały poza miejscem przeznaczonym do ich archiwizowania, a konsekwencji rozważenie zasadności kontroli tychże postępowań.

W związku z powyższym istotnym jest również ustalenie stanu faktycznego w zakresie:

  1. Wyciągniętych konsekwencji prawno-karnych względem winnych zaniedbań niewłaściwie sprawowanego zwierzchniego nadzoru służbowego,
  2. Wyciągniętych konsekwencji prawno-karnych względem winnego/winnych czynu/czynów wynoszenia dokumentacji z akt policyjnych poza miejsce przeznaczone do ich archiwizowania.

Zasadnym wydaje się również sama kontrola akt postępowań dotyczących opisywanej w artykule dziennika Gazeta Wyborcza sprawy żony policjanta oraz kontrola akt postępowania, które mogło dotyczyć samego policjanta. Z przedłożonych przez wnioskodawczynię dokumentów może wynikać, że w sprawie toczyły lub toczą się obecnie dwa odrębne postępowania.

Końcowo, mając na uwadze powagę opisywanej sprawy oraz kierując się dobrem wymiaru sprawiedliwości Senator Włosowicz zwrócił się do Prokuratora Krajowego o pozostawienie ewentualnie prowadzonych postępowań, a także ewentulanie innych podjętych działań w opisywanym zakresie w zainteresowaniu Prokuratury Krajowej.