Po interwencji Senatora Włosowicza prokuratura wznawia umorzone wcześniej postępowanie względem pokrzywdzonej oszustwami.

zz-trojka-spacer-z-rynku

Senator Jacek Włosowicz po raz kolejny skutecznie interweniuje. Tym razem w sprawie oszukanej przez instytucję ubezpieczeniową mieszkanki powiatu jędrzejowskiego.

5 listopada 2015 roku Pani Elwira zawiadomiła organy ścigania o uzasadnionej możliwości popełnienia przestępstwa doprowadzenia w/w. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wyniku oszustwa jednego z podmiotów finansowo-ubezpieczeniowych. Wszczęto postępowanie, które umorzone zostało w maju 2016 roku. W uzasadnieniu umorzenia podano, iż przesłanką stanowiącą o podjęciu powyższej decyzji procesowej było ryzyko gospodarcze, z którym to ryzykiem Pani Elwira powinna się liczyć.

Przy powyższym nadmienić należy, że Pani Elwira prowadziła działalność gospodarczą polegającą na zawieraniu umów ubezpieczeniowych tytułem czego otrzymywać miała należne prowizje. Z relacji wnioskodawczyni oraz przedłożonych dla biura dokumentów wynikać mogło, że na skutek fałszowania dokumentacji lub celowego wprowadzenia w błąd Pani Elwira mogła utracić około 83 tys. zł. z nienaliczonych właściwie prowizji. Dodatkowo w trakcie sprawy okazało się, że mogło dojść również do sfałszowania podpisu Pani Elwiry na jednym z weksli wystawionych przez pokrzywdzoną in blanco. Analizy spawy prowadziła także do wniosku, że Pani Elwirze niesłusznie przypisano, iż pobrała prowizje od firmy ubezpieczeniowej, której co istotne nie była pracownikiem w czasie kiedy polisy były zawierane. Firma ubezpieczeniowa zwróciła się o nienależne pieniądze. Niestety, pomimo powyższego stanu faktycznego Sąd wydał nakaz zapłaty. Podjęte zostały działania egzekucyjne. W późniejszym czasie postanowienie to zostało uchylone. Doszło do zmiany sędziego rozpoznającego sprawę.

Do Prokuratury Krajowej z interwencją w sprawie zwrócił się Senator Włosowicz. Została przeprowadzona kontrola akt wcześniej umorzonego postępowania. W przekazanej do tut. biura odpowiedzi z dn. 7 marca 2017 roku śledczy wskazują, iż w zakresie szeregu okoliczności faktycznych, które należy procesowo zweryfikować zasadnym jest podjęcie na nowo umorzonego wcześniej postępowania przygotowawczego.

Sprawa pozostaje w zainteresowaniu biura.