21 miesięcy pracy biura poselsko-senatorskiego. Podsumowanie.

zz-konferencja

Od początku funkcjonowania biura poselsko – senatorskiego, tj. od 12 listopada 2015 roku, do Posła na Sejm RP Zbigniewa Ziobro oraz Senatora RP Jacka Włosowicza wpłynęły 4 523 listy. W zdecydowanej większości były to pisemne prośby o podjęcie interwencji w zgłaszanych przez Mieszkańców sprawach bądź też listy stanowiły odpowiedzi na uprzednio kierowane do odpowiednich organów państwa wnioski.

W przypadku 663 zgłaszanych spraw Senator RP Jacek Włosowicz w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora podjął pisemne interwencje, natomiast w zakresie 584 spraw wnioski Mieszkańców przekazane zostały za pismami przewodnimi tut. biura, zgodnie z kompetencjami, do odpowiednich organów. Zarówno w przypadku interwencji pisemnych podejmowanych w trybie art. 20 ust.1 ustawy o wykonywaniu mandatu senatora jak i w przypadku przekazania zgłaszanych spraw w trybie art. 65 KPA, każdorazowo o podjętych działaniach pisemnie informowany jest Wnioskodawca.

Co istotne w wielu przypadkach podejmowane przez Senatora RP Jacka Włosowicza interwencje potwierdzały zasadność zgłaszanych przez Mieszkańców wątpliwości. Tak np. w zakresie spraw dotyczących sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez powołane do tego organy. W przypadku 38 postępowań nadzorowanych przez jednostki Prokuratur RP, na skutek inicjowanych pisemnymi interwencjami Senatora RP Jacka Włosowicza, kontrolami akt dokonywanych, zgodnie z oceną, przez jednostki Prokuratur nadrzędnych, ujawniane były błędy przy uprzednio podejmowanych decyzjach, które następnie były konwalidowane. W tym zakresie zważyć przede wszystkim należy na skuteczne działania Prokuratury RP kierowanej przez ministra Zbigniewa Ziobro, która na skutek pisemnych wniosków kierowanych przez Mieszkańców świętokrzyskiego, za pośrednictwem tut. biura, wracała do wielu z postepowań przygotowawczych i dogłębnie przyglądała się i wyjaśniała zgłaszane wątpliwości.

Zupełnie odmienna sytuacja ma miejsce gdy wyborcy, z racji pełnionej przez posła Zbigniewa Ziobro funkcji ministra sprawiedliwości, zgłaszają się do tutejszego biura z wnioskami o interwencję w zakresie dotyczącym sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy. Tutaj stan faktyczny sprowadza się do okoliczności, iż minister sprawiedliwości nie może wnikać w sferę orzeczniczą bowiem sprawuje wyłącznie nadzór administracyjny nad sądami. Niestety ale obecny porządek prawny, co pokazują konkretne przykłady z postepowań przed sądami, wymaga głębokich zmian. I takie działania, wychodząc naprzeciw realizacji obietnic wyborczych sprzed dwóch lat, zostały przez obecny rząd podjęte. Jednakże z tymi propozycjami nie zgodził się Prezydent RP wetując ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej i Sądzie Najwyższym.

W kolejnych dniach będziemy przedstawiali na naszej stronie Internetowej poszczególne sprawy dotyczące skutecznych interwencji w zakresie zgłaszanych spraw dotyczących działania jednostek Prokuratur RP. Ich okoliczności wprost wskazują jak pożądanymi i właściwymi były decyzje skutkujące połączeniem funkcji Ministra Sprawiedliwości ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego. Kolejnym krokiem, koniecznym do przeprowadzenia, są zmiany w zakresie działania sądów, które muszą nastąpić po to żeby przywrócić nam wszystkim zaufanie do wymiaru sprawiedliwości sprawowanego przez sędziów.